Breaking News
Home / กฎหมายธุรกิจ / ห้างหุ้นส่วนจำกัดและวิธีการจดจัดตั้งทำอย่างไร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดและวิธีการจดจัดตั้งทำอย่างไร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดและวิธีการจดจัดตั้งทำอย่างไร บทความนี้จะอธิบายวิธีการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดความหมายของห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมถึงข้อแตกต่างของห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธีการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยตัวเองและไขข้อข้องใจความรับผิดของหุ้นส่วนที่ร่วมกันประกอบกิจการ

หุ้นส่วนจำกัดและวิธีการจดจัดตั้งทำอย่างไร ก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงความหมายของห้างหุ้นส่วนจำกัดว่าคืออะไร หุ้นส่วนจำกัดก็คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 จำพวก ก็จะมีหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด แล้วทีนี้หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดก็คือหุ้นส่วนที่จะรับผิดเพียงแค่จำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้ในห้างหุ้นส่วนนั้น เช่น ลงทุนไป 100,000 แสนบาทก็จะรับผิดไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเอง ส่วนหุ้นส่วนที่รับผิดไม่จำกัดนั้นอาจจะเป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ซึ่งจะต้องรับผิดในจำนวนหนี้ทั้งหมดที่ห้างหุ้นส่วนได้ก่อไว้ เช่นห้างหุ้นส่วนติดหนี้ 2 ล้านบาทหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบก็จะต้องรับผิดชอบหนี้ทั้ง 2 ล้านบาทนี้ แต่ทว่าหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดนี้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการห้างห้างหุ้น ส่วนหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดนั้นก็จะไม่สามารถบริหารจัดการห้างได้

ที่นี่แล้วการจะเรียกตัวเองว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนั้นมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งในบทความนี้ผมจะอธิบายแค่ว่าการจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมันมีข้อกำหนดว่าอย่างไรเท่านั้น กฎหมายบอกไว้ว่าการที่จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นถึงจะถือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ หากเราไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกฎหมายบอกไว้ว่าห้างหุ้นส่วนนั้นจะต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน

ที่นี่ก็เป็นเรื่องเลยครับสำหรับกรณีที่ท่านยังทำเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนของท่านอยู่หากห้างหุ้นส่วนขาดทุนหรือต้องเลิกกิจการนั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันกับหนี้สินที่เกิดขึ้น กับห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน วิธีง่าย ๆ เลยก็คือให้เราไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด รับผิดชอบเท่าที่ตนต้องการจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังนะครับ

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจะต้องมีดังนี้นะครับ
1 ชื่อห้างหุ้นส่วน
2. คำเกริ่นนำว่าเราเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและก็วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดครับ
3. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนและก็สาขาของห้างหุ้นส่วนในกรณีที่หุ้นส่วนมีสาขาด้วยนะครับ
4. ชื่อ อาชีพของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดและจำนวนเงินหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดได้ลงไว้ด้วยจำนวนเงินเท่าใด
5. ชื่อ อาชีพของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
6. แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการมีใครบ้าง
7. ห้ากห้างหุ้นส่วนได้ตกลงกันว่าจะจำกัดอำนาจของผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนั้นก็ให้ใส่รายละเอียดไปด้วยว่าให้อำนาจผู้จัดการห้างหุ้นส่วนไว้เท่าไหร่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้าง
8. สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือตราของห้างหุ้นส่วน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
2.แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
3.รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) /ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3
4.วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
5.แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
6.แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินกำหนด
7.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
8.สำเนาหลักฐานการรับชาระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
9.กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจานวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย
10.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
11.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
12.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ Download ได้จาก www.dbd.go.th

อัตราค่าธรรมเนียม
1.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทแห่งทุนที่กำหนดไว้ 100 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 1,000 บาท และ ไม่ให้เกิน5,000 บาท
2.หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
3.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท
4.กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคำขอจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท

สำหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับ
1.ให้เราไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนตั้งอยู่ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
2.สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
3.ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.thH *ดูคำแนะนำการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญ ๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทำความ ตกลงกันในเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อนให้ชัดเจน
1. จำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนำมาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้) แต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจำนวนเงินและกำหนดระยะเวลาชาระเงินหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะนำมาลงทุน ซึ่งควรชำระให้ครบก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
2. กำหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า “วัตถุที่ประสงค์” ในปัจจุบันส่วนมากจะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพื่อความคล่องตัวในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ แต่การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ไว้เป็นหลาย ๆ กิจการ นั้นอาจไม่เป็นผลดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารประกอบกิจการค้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัดและให้อำนาจกว้างขวางมากเกินไป *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดวัตถุที่ประสงค์*
3. แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดเท่านั้น)
4. การแบ่งส่วนผลกำไรและขาดทุน
5. เรื่องอื่น ๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจัดตั้งห้างเดิม สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ข้อจำกัดในการใช้อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และการตั้งผู้ชาระบัญชี เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2. ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด
ในปัจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อที่คล้ายหรือซ้ำกัน ให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อที่ต้องการจองว่า ชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง และนำใบแจ้งผลการจองชื่อไปประกอบการขอ จดทะเบียนต่อไป *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*

ขั้นตอนที่ 3. จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
เมื่อได้จองชื่อแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องจัดทำตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน กรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์) ในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4. การยื่นขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนทำได้ 2 วิธี คือ
1.ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดาเนินการแทนก็ได้
2.ยื่นขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th เพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าคำขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารคำขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน หลังจากนั้นก็นำไปยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความรวดเร็วกว่ากรณีการยื่นขอจดทะเบียนตามข้อ 1. มาก เนื่องจากนายทะเบียนจะตรวจเอกสารคำขอจดทะเบียนที่นามายื่นนั้นว่ามีข้อความถูกต้องตรงกับที่ยื่นไว้ทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่เท่านั้น

ข้อสังเกตุอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราจะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนให้ไม่มีแบบตายตัวหรือให้ทำหลักฐานไว้เพียงแค่ตกลงกันด้วยวาจาก็สามารถที่จะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนได้แต่ทางที่ดีนะครับผมแนะนำว่าควรที่จะทำเป็นหนังสือเพื่อมิให้เกิดปัญหากันในภายหลังนะครับ
ซึ่งผมได้แนบไฟล์สัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไว้ให้ด้วยก็สามารถดาวน์โหลดไปไช้งานกันได้ครับ
Click เพื่อดาวน์โหลดสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

About Wijit

Check Also

A Skin Cream That’s Proven To Work

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *